Česká lesnická akademie Trutnov

Školní polesí

Naše Školní polesí bylo zřízeno v roce 1958. Hospodaří se na něm podle vlastního lesního hospodářského plánu. Školní polesí má vlastní režijní honitbu zařazenou do vyhlášené oblasti pro chov jelení zvěře Krkonoše. Vlastní lesní školka zajišťuje výsadbový materiál. Na území školního polesí probíhá odborná praxe žáků a to pod dohledem lesnicky vzdělaných pedagogů. Na všech pozemcích, které škola spravuje, jsou přísně dodržována pravidla trvale udržitelného hospodaření v lesích. Sídlo školního polesí se nachází v Horním Starém Městě v části obce Trutnov. Převážná část rozlohy školního polesí leží z 93 % v jedlobukovém stupni a pouze 7 % leží ve stupni bukovém. Geologické podloží tvoří podkrkonošský permokarbon. Půdy jsou převážně minerálně chudé oligotrofní hnědozemě. Polesí se může pochlubit i 43 ha uznaných porostů fenotypové kategorie B s dřevinami smrk ztepilý.

Školní polesí

Lesní hospodářský celek

Na lesním hospodářském celku Školního polesí se nachází i prvky územního systému ekologické stability. Lesním hospodářský celek Školního polesí leží z 89 % své výměry v pátém a z 11 % ve čtvrtém lesním vegetačním stupni. V rámci lesních vegetačních stupňů jsou ovšem mapovány i intrazonální soubory lesních typů jako například 3L. Podle nového vymezení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí je 72 % lesního hospodářského celku zařazena do pásma C a zbytek spadá do pásma D. Porostní skupiny byly při vypracování lesního hospodářského plánu zařazeny do šesti hospodářských souborů. Devatenáct souborů lesních typů vyjadřuje typologickou pestrost této části Podkrkonoší. Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let byl určen ve výši 99,19 ha.

1240

ha

Celková výměra Školní polesí České lesnické akademie.

888

ha

Celková výměra vlastní režijní honitby na Školním polesí.

192218

Celková zásoba našeho lesního hospodářského celku.

57760

Maximální celková výše těžeb na Školním polesí.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.